Tokyo

Hisayuki Mogami

1976/6/9–6/26

Critique: Yusuke Nakahara