Tokyo

Yoshishige Saito Yoshishige Saito 1960-1965

1973/6/14–6/23

Critique: Yusuke Nakahara