Tokyo

Yoshishige Saito Yoshishige Saito 1935-1940

1971/5/14–5/23

Critique: Yusuke Nakahara