Tokyo

Shu Takahashi

1972/9/30–10/14

Critique: Yusuke Nakahara "The Compound Canvases of Shu Takahashi"