Tokyo

Yoshioto Takahashi, Satoko Masuga and Shiro Matsui 3 Artists

1989/12/14–12/27