Tokyo

Tomonori Toyofuku

1989/11/6–11/18

Critique : Ichiro Hariu "On Tomonori Toyohfuku's Exhibition of New Works"