Tokyo

Katsuro Yoshida

1989/10/16–10/28

Critique : Shigeo Chiba "New Works by Katsuro Yoshida: Seeing, Feeling"