Tokyo

7 Artists

1988/12/5–12/17

Artists: Noe Aoki, Kiyoshi Kawashima, Hirotake Kurokawa, Koji Sagawa, Yumiko Sugano, Takeshi Hayashi and Myungmi Lee