Tokyo

Kiyoji Otsuji

1987/7/1–7/18

Critique: Shiroyasu Suzuki