Tokyo

Tatsuo Kondo

1987/3/2–3/14

Critique: Yusuke Nakahara