Tokyo

Special Exhibition Series 1: Works from the 1960s

1985/1/10–1/31

Artists: Yoshishige Saito, Yasukazu Tabuchi, Tadashi Sugimata, Hiroshi Akana, Taro Okamoto, Yuki Katsura, Yukihisa Isobe, Sadamasa Motonaga, Josaku Maeda, Jiro Takamatsu, Shu Takahashi, Minoru Kawabata, Kazuo Shiraga, Kumi Sugai and Masakazu Horiuchi