Tokyo

Human Documents ’84/’85-6

1984/9/3–9/14

Artists: Shoichi Ida, Tatsuo Kondo, Suh Seungwon, Yoshio Sekine and Masunobu Yoshimura