Tokyo

Human Documents ’84/’85-5

1984/7/2–7/14

Artists: Mokuma Kikuhata, Ushio Shinohara, Jiro Takamatsu, Hidetoshi Nagasawa and Lee Ufan