Tokyo

Human Documents ’84/’85-2

1984/2/6–2/18

Artists: Etsutomu Kashihara, Yoshihisa Kitatsuji, Mitsuhiro Nagatani, Naoyoshi Hikosaka and Lee Dongyoub