Tokyo

Shin Kuno Shin Kuno: Small Metal Works

1983/12/2–12/24