Tokyo

Mutsuo Kawarabayashi

1983/4/18–4/30

[Exhibition space 2: Muramatsu Gallery]