Tokyo

Michio Fukuoka

1982/6/7–6/19

Critique: Masaru Aguro