Tokyo

Hitoshi Nakazato

1982/4/19–4/24

Critique: Gene Baro