Tokyo

Shintaro Tanaka

1980/3/24–4/5

Critique: Shintaro Tanaka
[Co-organized by Muramatsu Gallery]