Tokyo

Xu Bing

1997/9/8–9/27

Critique : Shigeo Chiba "From Falsehood to Mimicry: Xu Bing's `Han Alphabet" and Shigeo Chiba "The Work of Xu Bing"