Tokyo

Calligraphy Exhibition by Tokyo Gallery Artists

1995/12/4–12/22

Artists: Tomonori Toyohuku, Kazuo Shiraga, Josaku Maeda, Hiroshi Akana, Shu Takahashi, Kim TschangYeul, Shin Kuno, Lee Ufan, Nobuaki Kojima, Hisayuki Mogami, Shoichi Ida, Nobuo Sekine, Shintaro Tanaka, Katsuro Yoshida and Mira Fukuda