Tokyo

Chinese Contemporary Art “Now”

1993/11/29–12/18

Artists : Wang Guangyi, Wang Yi, Yang Jiecang, Wang Youshen, Liu Zhenggang, Zang Jianjun, Yu Youhan, Sun Liang, Fan Zhongming, Song Haidong, Xu Bing