Tokyo

The Rise of Chinese Contemporary Art: 15 Years of the Xin Xin Group (The Stars)

1993/11/29–12/18

Artists : Huang Rui, Ma Descheng, Wang Keping, Ai Wetwei, Yang Yiping, Yan Li
Critique : Shigeo Chiba "When Stars' fell on China" and Li Xianting "Xingxing: The Upstarts of Chinese Modern Art"