Tokyo

Satoru Shoji Satoru Shoji: Sailing

1993/9/13–10/16