Tokyo

Kei Tsuji Kei Tsuji: The Calm, The Wave

1993/4/12–5/1

Support: Kochi Prefecture Paper Technology Center, Kashiki Seishi Co., Ltd.