Tokyo

Toward Tomorrow: Huang Rui, Cai Guoqiang, Wang Xinping, Yu Youhan and Xu Bing

1992/7/6–7/25