Tokyo

Xu Bing

1991/9/2–9/14

Critique : Shigeo Chiba "The Works of Xu Bing" and Kojin Karatani "Untitled"