Tokyo

Tatsuo Kondo The Path of Postwar Art 5: Tatsuo Kondo

1991/5/13–5/25

Critique : Tamon Miki "About the Mayudama Series"