Tokyo

Fan Zhongming, Cai Guoqiang, Wang Xinping Asian New Wave: China

1991/3/11–1993/3/23

Critique : Shigeo Chiba "Extraordinarily Rational"