Tokyo

POWER OF FLYING DRAGON

2003/6/9–7/5

Participating artists:
(Part 1) Xu Bing, Cai Guo Qiang, Wang Guang-yi, Huang Rui, Wang Keping, Yang Jie-Cang
(Part 2) Zhou Tiehai, Feng Zhengjie, Wei Dong, Liu Jianhua, Ma Han, Guan Wei, Zhang Xiao Tao