Tokyo

要芸術自由・星星二十年展

2000/3/13–4/1

Participating artists: Huang, Rui, Ma, Desheng, Wang, Keping, Qu, Leilei, Yang, Yiping, Li, Yangcun (Bo, Yun), Li, Shuang, Yan, Li, Gang, Zhao