Tokyo

Naoyoshi Hikosaka

2000/2/7–3/7

Participating artists: Tatsuo Majima (2000.2.7-12)
Showichi Kaneda (2000.2.14-19)
Chie Yasuda (2000.2.21-26)
Shigenobu Yoshida, (2000.3.1-7)