Tokyo

吉原治良

1967/4/17–5/13

Critique: Yoshiaki Tono "40 Years of Jiro Yoshihara" and Jiro Yoshihara "Untitled"