Tokyo

Aiko Miyawaki Aiko Miyawaki: The Pipe of the Light

1967/3/23–4/8