Tokyo

Ushio Shinohara Ushio Shinohara: Doll Festival

1966/2/28–3/19

Critique: Ichiro Hariu "Questionnaire for Ushio Shinohara" and Ushio Shinohara "Response to Ichiro Hariu"