Tokyo

Tokyo 1964

1964/10/5–10/17

Aritsts: Yukihisa Isobe, Yukiko Katsura, Hiroshi Akana, Kumiko Emi, Eisaku Tanaka, Yoshishige Saito, Sadamasa Motonaga, Soshichi Takama, Kazuo Shiraga, Shi kuno, Tazuko Tanaka, Taro Okamoto, Minoru Kawabata, Josaku Maeda and Hisashi Indo
Critique: Takashi Yamamoto