Tokyo

Soshichi Takama

1962/11/26–12/8

Critique: Shinichi Segi