Tokyo

Four Composers

1962/4/16–4/26

Artists: Toshi Ichiyanagi, Toshiro Mayuzumi, Yoji Takahashi and Toru Takemitsu
Performance: Yoko Ono