Tokyo

Micro Salon

1961/2/4–12/6

Artist: Hiroshi Akana, Takashi Asada, Erich Brauer, Kinuko Emi, Friedensreich Hundertwasser, Hisashi Indo, Yukiko Katsura, Minoru Kawabata, Matazo Kayama, Shin Kuno, Josaku Maeda, Sadamasa Motonaga, Taro Okamoto, Sue Ono, Yoshishige Saito, Kei Sato, Kazuo Shiraga, Yasukazu Tabuchi, Tazuko Tanaka, Kazu Wakita and Taizo Yoshinaka