Tokyo

江見絹子

1961/4/10–4/22

Critique: A conversation between Kinuko Emi and Shinichi Segi