Tokyo

海老原喜之介

1959/11/9–11/20

Critique: Teiichi Hijikata "Postwar Era of Kinosuke Ebihara"