Tokyo

Yuki Katsura Yuki Katsura: Works from 1930s to 1940s

1979/6/11–6/20