Tokyo

白髪一雄

1973/10/1–10/9

Talk: Action Dialogue inKyoto (Kazuo Shiraga and Ichiro Hariu)