Tokyo

Yoshishige Saito Yoshishige Saito 1955-1960

1973/6/4–6/13

掲載評論:中原佑介