Tokyo

Human Documents ’70-3

1970/5/11–5/23

Artists: Jiro Takamatsu, Shintaro Tanaka, Katsuhiko Narita, Keiji Yabe, Katsuro Yoshida, Kumiko Imanaka, Tatsuo Kawaguchi, Susumu Koshimizu, Nobuo Sekine