Tokyo

Shin Kuno  The Path of Postwar Art 2: Shin Kuno

1987/4/6–4/18

Critique: Miki Tamon "The Path of Mr.Shin Kuno"