Tokyo

The Special Regular Exhibition

1981/10/5–10/17

Artists: Kazuo Shiraga, Sadamasa Motonaga, Shuji Mukai, Minoru Kawabata, Shin Kuno, Yukihisa Isobe, Yoshishige Saito, Jiro Yoshihara, Kinuko Emi, Toshinobu Onosato, Jiro Takamatsu, Takeo Yamaguchi, Ushio Shinohara, Josaku Maeda, Xavier Corbero, Giuseppe Capogrossi, Roberto Crippa, Joe Downing, Lucio Fontana, Karl Gerstner, Juan Genovés, Geoffrey Hendricks, Charles Hinman, Friedensreich Hundertwasser, Paul Jenkins, J. F. Koenig, Jean Messagier, Kumi Sugai and Zao Wouki