白

Tokyo

小品展

1980/12/1–12/20

Artists: Yoshishige Saito, Josaku Maeda, Shin Kuno, Shu Takahashi, Hitoshi Nakazato, Yuki Katsura, Michio Fukuoka, Jiro Takamatsu, Quac Insik, Lee Ufan, Shintaro Tanaka, Kim Whanki, Kim Tschangyeul, Masao Tsuruoka, Kimiyo Mishima, Hisayuki Mogami, Minoru Kawabata, Tadashi Sugimata, Masakatsu Yamada, Yuki Katsura, Soshichi Takama, Jiro Yoshihara, Tadaaki Kuwayama and Shu Eguchi