Tokyo

Kei Tsuji

1997/7/7–8/2

Critique : Tadayasu Sakai "The time that is now" and Kei Tsuji "Visions"