Tokyo

久野真

1994/6/6–6/25

["Shin Kuno 1957-1994" SOKO Tokyo Gallery, 6/6-25)]